project

ALL

홍대 조각가 Studio 4842


위  치  고양시 덕양구 동산동
면  적  약 100평
규  모  지상2층(수출용컨테이너 40ft 4대)
구  성  수출용컨테이너 40ft 4대를  좌우로 위치하여 중앙공간을 형성하고 
        2층으로 올려 작업공간과 전시공간을 확보함.  중앙부의 공간을 위해
        박공지붕을 경량철골조로 설치하여 완공. 

Name큐브디자인개발
Date 2014-12-04
Hit3,962
↑