project

ALL

인천시 월미도공원 근린생활시설 WallMi-DO Pavilion Project 2009
월미도 문화시설 계획안

1. 규모 : ISO Container   40ft x 12EA 사용   

2. 연면적 : 약 100평 (야외데크 포함)

3. 용도 : 1층-인디밴드 공연장 및 근린생활시설  

            2층-근린생활시설 및 공연보조시설

4. 특징 : 인천 월미도내의 부지로 위락시설만 성업 중인 월미도에

           인디밴드 공연장을 조성하여 지역 내에 문화적 행위가

           가능토록하고 인디밴드 매니아를 위한 연구공간도 제공

 

Name큐브디자인개발
Date 2010-07-02
Hit3,920
↑